بسم الله الرحمن الرحیم

امشب چه عاشقانه مهــــــدی مجیر خواند

به به چه عارفانه مهـــــــدی مجیر خواند

با آن دل شکسته مهــــــــدی مجیر خواند

درگوشه ایی نشسته مهــــــدی مجیر خواند

دراوج سرفرازی درعین بی نیازی

مهــــــــــدی مجیر خوانـــــــد...

گرید به هر گناهم ،گه می کند نگاهم

مهــــــــــــــــــــدی مجیر خواند

بیند شده غمینــــــــم با معصیت قرینم

مهــــــــــــــــــــدی مجیر خواند

گوید امان من النار ای عاشق گنهکار

مهــــــــــــــــــــدی مجیر خواند

کی این خبر بیاید اواز سفر بیاید

مهــــــــــــــــدی مجیر خواند

آن قرة الحمیده تاسرزند سپیده

خون میـــــــزد از دو دیده

مهـــــــــــدی مجیر خواند..