نوکنیدجامه را،پاک کنیدخانه را،گل بزنید قبله را،ماه رجب میرسد

هوش کنید مست را،آب زنید دست را،سجده کنیدهست را،ماه رجب میرسد

سیرکنیدگشنه را،آب دهیدتشنه را،دورکنیدغصه را،ماه رجب میرسد

عفوکنیدبنده را،ارج نهیدزنده را،یادکنیدرفته را،ماه رجب میرسد.

امام باقر(ع) :هرمومنی راکه دوست دارید رسیدن این ماه رابه اومژده دهید


<:-Pفرارسيدن ماه رجب برشما مبارك...<:-P