آه می آید او که لبخنــــدش ....

عاشقـــــان را صبـــــــور خواهــد کرد...

سینه هارا زکینه خواهــد شست...

غصه هارا به دور خواهــــد کرد...

آه سوگند می خورم ای دل....ـــ

عاقبت او ظهـــــــور خواهد کرد......

یاصاحب الزمان عجل علی ظهورک...