سلام....
حضور یک غذا در جمع گرسنگان چه معنایی دارد ؟
حضور یک قلم برای عده ای نویسنده بی قلم چه مفهومی دارد ؟
حضور یک لیوان آب خنک در میان تشنگان چه پیامی دارد ؟
حضور یک زن بدحجاب در کوچه و خیابان یعنی چه ؟
خیلی از افراد بدحجاب مدعی اند که صرفا با یک انگیزه شخصی با آن سر و وضع

در سطح جامعه حاضر میشوند اگر این ادعا را هم باور کنیم با توجه به میل غریزی

مردان به جنبه های جنسی زنان معنا و مفهوم اینگونه حضور فارغ از اینکه خود

فرد چه قصد و منظوری دارد معنایی جز این ندارد که من برای عرضه چیزی

غیر این ندارم چیزی که غذای نگاههای شماست و من نیازمند توجه شما

هستم پس به من نگاه کنید !
اما آیا برای زن چیزی غیر از این وجود ندارد که بخواهد آنرا عرضه کند یا

اینکه این زنان واقعا دستشان از فضایل خالی است و تنها این کالا را برای

عرضه دارند .

کالایی که برای داشتنش هیچ زحمتی هم نکشیده اند ؟


به نظر شما چه انگیزه هایی را می توان جایگزین این انگیزه کرد ؟

چه نوع از حضور زنان می تواند معنا و مفهومی فراتر از معنای نیازمندی زن به نگاه

داشته باشد ؟

چه کنیم که زن نیازی به نگاه در خارج از فضای خانه نداشته باشد ؟

من باب تذکر و توجه : منظور عدم حضور زن در جامعه نیست، بلکه حجاب 

بزرگترین دلیل برای حضوره...

یا علیم