تصویر رایحه

 

با خودم هستم

خود حقیقی …

خود مجازی … خودم !

آهاے تو !


حق نداری به گونه ای رفتار کنی که دلی خاطرخواه تو شود …

حق نداری به گونه ای حرف بزنی که دیگری را متوجه خود کنی …

حق نداری به گونه ای راه بروی که نگاهی جذب تو شود …

حق نداری به گونه ای لباس بپوشی که …

مهم حقیقی یا مجازی بودن دنیا نیست !

مهم این است که حق نداری دل دیگری را به دنبال خود بکشانی !

تو تنهایی؟؟؟

باش !

همدمی نداری ؟؟؟

نداشته باش !

ازتنهایی خسته شدی ؟؟؟

خسته شده باش !

اما حق نداری با عشوه گری در دنیای حقیقی یا مجازی ،

در زندگی دیگری خللی وارد کنی!

آیا تاوان تنهایی تو را یک خانواده باید بپردازد ؟!

مواظب باش !

مواظب خودت !

مواظب رفتارت !

مواظب گفتارت !

مواظب دلت !!!

حق نداری در این محیط مجازی از کلماتی استفاده کنی که دلی بلرزد !

حق نداری به هربهانه ای با دیگری مزاح کنی … !

حق نداری با رفتارهایت با کارهایت با نوشته هایت و با …

نظردیگری را به خود جلب کنی !

نه !!!

حق نداری !!!