دعای عظم البلا رهــــــ☆سیدعلی☆بــــــــرم :: اخلاقی
منوی اصلی
موضوعات وبلاگ
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان
پیوندهای روزانه

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ

Up Page

نظرسنجی

برای تعجیل درفرج امام زمان(عج)چندتا صلوات حاضری بفرستی؟/
10تا
20
30
40
50جستجو

دوستان من

نویسندگان


هزار مرتبه گشتم ، دچار چشمانت

بیا که مضطربم ، ز انتظار چشمانت

 

قسم به آیۀ هستی ، قرار می گیرم

دوباره در حرمت ، از بهار چشمانت

 

دلم به یاد تو در سینه می تپد « مظلوم » !

که جان خسته کنم تا ، نثار چشمانت

 

ابوالفضائل والا ! فدائیِ ارباب

مگر خزان شده با آن ، انار چشمانت ؟!

 

چه شعله ای زده ای ذوالجناح ، بر قلبم


تو با نبودنِ مولا ، کنار چشمانت

 

کجای جان تو پیدا کنم ، بریده گلو ؟

که غرق بوسه کنم بی قرار ، چشمانت ؟

 

تمام سیر فلک ، لنگ یک اشارت توست

جهان و سیر فلک بر مدار چشمانت !

 

تو را که منتظرم ، تا بیایی از کعبه

چگونه سجده نیارم ؛ نثار چشمانت !

 

شاعر: صبا ملكوتي

                                                      

                                                         به نام الله

ﭼﻘﺪر ﺧﻨﺪه دار است ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ،

وﻟﯽ 90 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﻣﯽ ﮔﺬرد!

ﭼﻘــﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎن ﮐﻤﮏ در راه ﺧﺪا ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴــﯿﺎر هنگفتی است،

اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤان ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می آید!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎدت، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می آید،

وﻟﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﻣﯽ ﮔﺬرد!

ﭼﻘــﺪر خنده دار است ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهیم دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﺮ چه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،

ﭼﯿــﺰی ﺑﻪ ذهن ما نمی آید، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ خواهیم ﺑﺎ دوستمان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ

 

ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ورزﺷــﯽ ﺗﯿــﻢ ﻣﺤﺒﻮبمان ﺑﻪ وﻗﺖ اﺿﺎﻓــﯽ ﻣﯽ کشد، ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾــﻢ و از ﻫﯿﺠــﺎن در ﭘﻮﺳــﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﻢ،

اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺳــﻢ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ شود، ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و

آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ شویم!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺧﻮاندن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ سخت است،

اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺪ ﺳﻄﺮ از ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻣﺎن دﻧﯿﺎ آسان!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺳــﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ردیف ﺟﻠﻮ در

ﯾﮏ ﮐﻨﺴــﺮت ﯾﺎ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ را رزرو ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ در نماز جماعت تمایل به صف آخر داریم!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺷــﺎﯾﻌﺎت روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠــﻼت را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ

ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی

اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎری در راه ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺑﺪهند ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوند!

ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮﮐﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ

ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ارﺳــﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺗﺸــﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ شده، ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳــﺨﻦ و ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ را ﻣﯽ ﺷــﻨﻮﯾﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻮرد

ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺘﻦ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﺧﻨﺪه دارد، اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟

دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ؟

دارﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

اﯾﻦ ﺣﺮف ها را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ برسانید و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳــﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﻪ او ﺧﺪای دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺪه دار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ حرف ها را را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ را از ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ این که مطمئن هستید که آنها ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ.

اﯾــﻦ اﺷــﺘﺒﺎه بزرگی است، اگر ﻓﮑــﺮ می کنید که دﯾﮕــﺮان اﻋﺘﻘﺎدشان

از ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ تر است!!

 

 

تصویر رایحه

 

با خودم هستم

خود حقیقی …

خود مجازی … خودم !

آهاے تو !


حق نداری به گونه ای رفتار کنی که دلی خاطرخواه تو شود …

حق نداری به گونه ای حرف بزنی که دیگری را متوجه خود کنی …

حق نداری به گونه ای راه بروی که نگاهی جذب تو شود …

حق نداری به گونه ای لباس بپوشی که …

مهم حقیقی یا مجازی بودن دنیا نیست !

مهم این است که حق نداری دل دیگری را به دنبال خود بکشانی !

تو تنهایی؟؟؟

باش !

همدمی نداری ؟؟؟

نداشته باش !

ازتنهایی خسته شدی ؟؟؟

خسته شده باش !

اما حق نداری با عشوه گری در دنیای حقیقی یا مجازی ،

در زندگی دیگری خللی وارد کنی!

آیا تاوان تنهایی تو را یک خانواده باید بپردازد ؟!

مواظب باش !

مواظب خودت !

مواظب رفتارت !

مواظب گفتارت !

مواظب دلت !!!

حق نداری در این محیط مجازی از کلماتی استفاده کنی که دلی بلرزد !

حق نداری به هربهانه ای با دیگری مزاح کنی … !

حق نداری با رفتارهایت با کارهایت با نوشته هایت و با …

نظردیگری را به خود جلب کنی !

نه !!!

حق نداری !!!

 

 

سلام....
حضور یک غذا در جمع گرسنگان چه معنایی دارد ؟
حضور یک قلم برای عده ای نویسنده بی قلم چه مفهومی دارد ؟
حضور یک لیوان آب خنک در میان تشنگان چه پیامی دارد ؟
حضور یک زن بدحجاب در کوچه و خیابان یعنی چه ؟
خیلی از افراد بدحجاب مدعی اند که صرفا با یک انگیزه شخصی با آن سر و وضع

در سطح جامعه حاضر میشوند اگر این ادعا را هم باور کنیم با توجه به میل غریزی

مردان به جنبه های جنسی زنان معنا و مفهوم اینگونه حضور فارغ از اینکه خود

فرد چه قصد و منظوری دارد معنایی جز این ندارد که من برای عرضه چیزی

غیر این ندارم چیزی که غذای نگاههای شماست و من نیازمند توجه شما

هستم پس به من نگاه کنید !
اما آیا برای زن چیزی غیر از این وجود ندارد که بخواهد آنرا عرضه کند یا

اینکه این زنان واقعا دستشان از فضایل خالی است و تنها این کالا را برای

عرضه دارند .

کالایی که برای داشتنش هیچ زحمتی هم نکشیده اند ؟


به نظر شما چه انگیزه هایی را می توان جایگزین این انگیزه کرد ؟

چه نوع از حضور زنان می تواند معنا و مفهومی فراتر از معنای نیازمندی زن به نگاه

داشته باشد ؟

چه کنیم که زن نیازی به نگاه در خارج از فضای خانه نداشته باشد ؟

من باب تذکر و توجه : منظور عدم حضور زن در جامعه نیست، بلکه حجاب 

بزرگترین دلیل برای حضوره...

یا علیم


آه می آید او که لبخنــــدش ....

عاشقـــــان را صبـــــــور خواهــد کرد...

سینه هارا زکینه خواهــد شست...

غصه هارا به دور خواهــــد کرد...

آه سوگند می خورم ای دل....ـــ

عاقبت او ظهـــــــور خواهد کرد......

یاصاحب الزمان عجل علی ظهورک...


بسم الله الرحمن الرحیم

امشب چه عاشقانه مهــــــدی مجیر خواند

به به چه عارفانه مهـــــــدی مجیر خواند

با آن دل شکسته مهــــــــدی مجیر خواند

درگوشه ایی نشسته مهــــــدی مجیر خواند

دراوج سرفرازی درعین بی نیازی

مهــــــــــدی مجیر خوانـــــــد...

گرید به هر گناهم ،گه می کند نگاهم

مهــــــــــــــــــــدی مجیر خواند

بیند شده غمینــــــــم با معصیت قرینم

مهــــــــــــــــــــدی مجیر خواند

گوید امان من النار ای عاشق گنهکار

مهــــــــــــــــــــدی مجیر خواند

کی این خبر بیاید اواز سفر بیاید

مهــــــــــــــــدی مجیر خواند

آن قرة الحمیده تاسرزند سپیده

خون میـــــــزد از دو دیده

مهـــــــــــدی مجیر خواند..


 

نوکنیدجامه را،پاک کنیدخانه را،گل بزنید قبله را،ماه رجب میرسد

هوش کنید مست را،آب زنید دست را،سجده کنیدهست را،ماه رجب میرسد

سیرکنیدگشنه را،آب دهیدتشنه را،دورکنیدغصه را،ماه رجب میرسد

عفوکنیدبنده را،ارج نهیدزنده را،یادکنیدرفته را،ماه رجب میرسد.

امام باقر(ع) :هرمومنی راکه دوست دارید رسیدن این ماه رابه اومژده دهید


<:-Pفرارسيدن ماه رجب برشما مبارك...<:-P

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در حدیثی زیبا هشت صفت را برای

شبیه‌ترین افراد به ایشان نام برده‌اند:


ألا اُخْبِرُكُمْ بِاَشبَهِكُم بى؟ قَالوا: بَلى يا رَسولَ اللّه‏ِ.

قالَ: اَحسَنُكُم خُلقا وَ اَليَنُكُم كَنَفا وَ اَبَرُّكُم بِقَرَابَتِهِ وَ اَشَدُّكُم حُبّا لاِِخوانِهِ فى دينِهِ وَ

اَصبَرُكُم عَلَى الحَقِّ وَ اَكظَمُكُم لِلغَيظِ وَ اَحسَنُكُم عَفْوا وَ

اَشَدُّكُم مِن نَفْسِهِ اِنْصافا فِى الرِّضا وَ الْغَضَبِ؛


پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود:

آيا شما را از شبيه‌ترين‌تان به خودم با خبر نسازم؟

گفتند:

آرى اى رسول خدا! فرمودند:

هر كس خوش اخلاق‏‌تر، نرم‏خوتر، به خويشانش نيكوكارتر،

نسبت به برادران دينى‌‏اش دوست‏دارتر، بر حق شكيباتر، خشم را فروخورنده‏‌تر ، با گذشت‏‌تر و در خرسندى و خشم با انصاف‌‏تر باشد.

 

*صلوات خــــــاصه امام رضا علیه السلام


اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضا الْمُرْتَضَى الاِمامِ التَّقِیِّ النَّقِیِّ وَحُجَّتِکَ عَلى

 

مَنْ فَوْقَ الاَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّرى، الصِّدّیقِ الشَّهیدِ، صَلاةً کَثیرَةً تامَّةً زاکِیَةً مُتَواصِلَةً

 

مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَةً، کَاَفْضَلِ ما صَلَّیْتَ عَلى اَحَد مِنْ اَوْلِیائِکَ

 

ترجمه فارسی :

 

پرودگارا، ‌بر علی بن موسی الرضای برگزیده درود و رحمت فرست . آن پیشوای

 

پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین و زیر خاک است. بر آن صدیق شهید

                                                                                                                                                       

درود و رحمت فراوان فرست، ‌درودی کامل و بالنده و از پی هم و پیاپی و پی در

 

پی، ‌همچون برترین و درود و رحمتی که بر هریک از اولیائت فرستادی