اي غصه هايت قاتلم
                    

 هر شب دعايت  ميكنم     


  داغت نبينم جان  من
                    

  جان را فدايت می  کنم